Hình ảnh hoạt động hồ bơi của CĐT tại Cao Bằng

Hình ảnh được cung cấp bởi CĐT tại Cao Bằng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Pham Phấn, mọi người đang cười, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bể bơi, bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bơi, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi, ngoài trời và nước

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bơi, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bể bơi, bơi và ngoài trời

 

Tư vấn 0986952860