Bàn giao hồ bơi và công nghệ tại Long An

  • Địa điểm: Tân An – Long An
  • Mục đích sử dụng: Kinh Doanh.
  • Các hạng mục khách:  02 bể: 01 bể kích thước lớn và  01 bể kích thước nhỏ; 01 hệ thống bơm lọc tuần hoàng.
  • Nhà sản xuất và thi công: Hoàng Hải.

Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trời và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, thực vật, ngoài trời và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mũ, cây, ngoài trời và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bể bơi, ngoài trời và văn bản

 

Tư vấn 0986952860